Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tuyên truyền về chế độ, chính sách người có công

Chế độ tặng quà cho đối tượng chính sách của tỉnh Khánh Hòa nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7

 Chế độ tặng quà cho đối tượng chính sách của tỉnh Khánh Hòa nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7
NGHỊ QUYẾT "VỀ MỨC QUÀ TẶNG CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27/7 HÀNG NĂM"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2011/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC QUÀ TẶNG CHO ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CỦA TỈNH KHÁNH HÒA NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ 27/7 HÀNG NĂM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 6154/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ tặng quà cho đối tượng chính sách của tỉnh Khánh Hòa nhân ngày thương binh, liệt sĩ 27/7 hàng năm như sau:

1. Đối tượng tặng quà gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh các hạng (kể cả thương binh loại B), bệnh binh hạng 1 (mất sức lao động từ 81% trở lên), thân nhân thờ cúng liệt sĩ.

2. Mức quà tặng: 200.000 đồng/người.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức quà tặng cho đối tượng chính sách của tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 hàng năm.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khóa V, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần An Khánh

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/29/2023 1:22:56 PM

^ Về đầu trang